Nhóm thanh niên

N̼h̼ó̼m̼ ̼8̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼1̼-̼3̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.a̼ ̼t̼.ú̼y̼ ̼K̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼”̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ …

Read More

Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼n̼a̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Đ̼a̼n̼g đ̼ọ̼c k̼i̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ù̼a̼,̼ n̼a̼m̼ p̼h̼ậ̼t̼ t̼ử̼ b̼ị̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g ̼K̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g đ̼ọ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ù̼a̼,̼ gi̼ữ̼a̼ B̼á̼c̼h̼ v̼à̼ V̼.̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ …

Read More