ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ, đᴏ̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂̀ ɴʜɪ́ ngay ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ

Tʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đᴏ̀ɪ… ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂̀. Vᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 21ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 6/10 ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ …

Read More