Đuổi bắt f0 như bắt cướp :Người dương tính với covid 19 trốn khỏi khu cách li

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼8̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ …

Read More

Hộ nuôi hổ trái phép ở Nghệ An là công an bán chuyên trách của xã

Ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ …

Read More